IER (Iran-Esperanto Raportas) estas nomo de dissendolisto, aý poþtlisto. Abonantoj foje ricevas raportojn pri kulturo, socio, politiko kaj Esperantomovado en Irano. La celo de la listo ne estas diskutado aý debatado, sed demandoj estas bonvenaj. Se montriøos intereso pri debatoj, oni kreos novan liston por tiu celo.

Estas du manieroj por legi la raportojn de IER. Oni povas viziti la interretan paøon æe eGroups. Por fari tion, bonvolu premi æi tie. Listo de lastaj raportoj kaj mesaøoj aperos.

Tiuj kiuj ne havas teknikajn rimedojn por esplori la Tut-Teran Teksa¼on, povas tamen legi la raportojn de IER per simpla retpoþto. Por aboni retpoþte, sendu malplenan mesaøon al:

irano-subscribe@egroups.com

La servilo æe egroups resendos mesaøon kiu petos konfirmon. Simple resendu øin (per Reply), kaj egroups konfirmos vian abonon.

Por malaboni la liston, sendu malplenan mesaøon al:

irano-unsubscribe@egroups.com

La moderanto de la listo estas Reza Kheir-khah. Oni povas kontakti lin æe rezamenhof@yahoo.com